Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d. 1. juli 2007, d. 25. januar 2013, d. 30. januar 2015, d. 07.09.2018 og senest vedtagne ændringer på ekstraordinær generalforsamling d. 5. november 2019.

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

§ 1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. Officiel forkortelse: DSKFNM.
Stk. 2. Over for udlandet: Danish Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine.
Stk. 3. Hjemstedet er den til enhver tid fungerende Kasserers arbejdsadresse.

Formål

§ 2 DSKFNM’s formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videreuddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper.
Stk. 2. DSKFNM planlægger speciallægeuddannelsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Stk. 3. DSKFNM repræsenterer specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin over for det danske sundhedsvæsen
samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Relationer til andre videnskabelige selskaber

§ 3 DSKFNM er tilsluttet Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og European Association of Nuclear Medicine (EANM) og kan etablere kontakt til andre relevante internationale selskaber.
Stk. 2. På DSKFNMs hjemmeside fremgår det hvilke råd, arbejdsgrupper og bestyrelser DSKFNM er repræsenteret i.

Medlemskab

§ 4 Som medlemmer kan optages læger, bioanalytikere, sygeplejersker, farmakonomer, ingeniører, fysikere, kemikere, farmaceuter, sekretærer, radiografer og studerende, samt andre der ved deres virksomhed medvirker til at opfylde og udvikle DSKFNM’s formål.
Stk. 2. Anmodning om optagelse ansøges online via et link på DSKFNMs hjemmeside hos LVS, som administrerer ind-og udmeldelse for DSKFNM. 
DSKFNMs sekretær vurderer om ansøger kan optages. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til LVS og kan ske elektronisk via LVSs hjemmeside.
Stk. 4. Ved kontingentrestance ud over 1 år fortabes medlemskabet. Genindmeldelse kan kun ske efter udligning af restancen.
Stk. 5. På selskabets hjemmeside findes en medlemsliste, hvorpå selskabets medlemmer fremgår med navn og email adresse. Listen kan kun tilgås af bestyrelsen og webmaster efter login med individuelt og selvvalgt password. Oplysningerne anvendes udelukkende til elektronisk kommunikation mellem DSKFNM og medlemmerne. Et hvert medlem kan til en hver tid bede om at få sine egne oplysninger slettet fra listen med samtidig oplysning om ønsket måde at modtage information fra DSKFNM. Navne og email adresser udleveres ikke til tredjepart. 

§ 5 Æresmedlemmer kan efter forslag fra Bestyrelsen udpeges blandt DSKFNMs medlemmer. Indstilling sker på baggrund af helt særlig indsats for specialet og/eller selskabet, giver livslangt kontingentfrit medlemskab af DSKFNM og vil fremgå af DSKFNMs hjemmeside. Æresmedlemsskab sker efter skriftlig indstilling fra den siddende bestyrelse, og kræver at 2/3 af de afgivne stemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling i DSKFNM stemmer for udnævnelsen.

§ 6 Efter de i § 4 nævnte kriterier for medlemskab af DSKFNM kan interesserede personer, der ved deres virke medvirker til at opfylde DSKFNMs formål, herunder personer ansat i private virksomheder, optages i DSKFNM.
Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage i DSKFNMs møder og kurser.
Stk. 3. Repræsentanter fra private virksomheder kan, efter forudgående aftale med bestyrelsen for DSKFNM, få tilladelse til at komme med kortvarige præsentationer af tekniske nyheder og lignende. Dette kan ske efter ansøgning eller på bestyrelsens opfordring. Ligeledes kan der efter aftale opsættes stande med fagligt indhold ved selskabets årsmøder efter forudgående aftale med bestyrelsen.
Stk. 4. Repræsentanter fra private virksomheder har ikke stemmeret ved Generalforsamlinger, er ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke varetage tillidsposter i DSKFNM.

Organisation og bestyrelse

§ 7 DSKFNM’s virksomhed ledes af en formand og en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 3 lægelige og 3 ikke-lægelige medlemmer.
Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og kasserer, dog ved optagelse af gæld eller køb/salg af fast ejendom af hele bestyrelsen.
Stk. 2. Formanden og bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Ligeledes kan der vælges en suppleant for hver faggruppe, der er repræsenteret i bestyrelsen.
Stk. 3. Formanden skal have opnået speciallægeanerkendelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
Stk. 4. Sammensætningen af bestyrelsen tilstræbes at være:
- én fysiker/ingeniør,
- én kemiker/farmaceut
- én bioanalytiker, sygeplejerske, farmakonom eller radiograf.
- to speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- én yngre læge
Stk. 5. Man tilstræber en spredt geografisk fordeling af bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 6. Ved afstemninger hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Bestyrelsen udpeger fra sin midte en næstformand, der skal have opnået speciallægeanerkendelse i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
Stk. 8. Formanden leder bestyrelsens møder. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.
Såfremt formanden får varigt forfald udtræder næstformanden af bestyrelsen og fungerer som formand indtil næste generalforsamling.
Næstformandens plads i bestyrelsen udfyldes af speciallægesuppleanten, hvis en sådan findes. Ellers vælges der et nyt bestyrelsesmedlem ved førstkommende generalforsamling.
Stk. 9. Hvis et ordinært valgt medlem har varigtforfald, indtræder den fagrelevante suppleant i bestyrelsen indtil næste generalforsamling, hvis en sådan findes.  Ellers vælges et nyt bestyrelsesmedlem ved den førstkommende generalforsamling.
Stk. 10. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets lægelige medlemmer uden for bestyrelsen en sekretær. Bestyrelsen udpeger blandt selskabets medlemmer herudover en kasserer, som kan være medlem af bestyrelsen eller udenfor bestyrelsen. Begge sædvanligvis for 2 år ad gangen Formand og næstformand kan ikke varetage funktionen som kasserer.
Stk. 11. Bestyrelsen meddeler sekretæren prokura til DSKFNM´s bank- og girokonti til de formål der er indenfor rammerne af DSKFNM´s vedtægter i dennes funktionsperiode.
Stk. 12. Der påhviler ikke selskabets bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de på selskabet hvilende forpligtelser ud over hvad der måtte kunne gøres gældende i henhold til dansk lovgivning og retspraksis.
Stk. 13. Valg til formandsposten og til bestyrelsen sker for 2 år, og genvalg for yderligere 2 år kan finde sted.
Stk. 14. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan almindeligvis kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode.
Stk. 15. Dog kan et medlem, som har siddet i bestyrelsen i 4 år, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg én gang.
Valg som suppleant sker for 2 år ad gangen
Stk. 16. Bestyrelsen kan om nødvendigt foretage afstemning om emner, der fremgår som ordinære punkter på den rettidigt udsendte dagsorden. Ved forfald kan et bestyrelsesmedlems stemme indhentes skriftligt.
Stk. 17. Alle DSKFNM’s regnskaber og anden økonomisk virksomhed, herunder regnskab for udgivelse og salg af lærebog revideres af et autoriseret revisionsfirma efter Bestyrelsens’s valg.
Det reviderede regnskab skal godkendes af Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan herudover vælge en intern revisor blandt DSKFNM’s medlemmer til at monitorere regnskabet og brugen af DSKFNM’s midler.
Stk. 18. Sekretæren refererer DSKFNM’s generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning på DSKFNM’s hjemmeside efter bestyrelsens beslutninger.
Endelig arkiverer sekretæren DSKFNM’s korrespondancer.
Stk. 19. Kassereren forestår DSKFNM’s regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på DSKFNM’s ordinære generalforsamling.
Stk. 20. Bestyrelsen har ansvaret for at hjemmesiden er i drift og tilgængelig med størst mulig oppetid.
Bestyrelsen kan uddelegere driften af hjemmesiden og indgå aftaler herom med tredjemand.
Stk. 21. Bestyrelsen kan udfærdige regler for hjemmesidens indhold og anvendelse heraf, herunder regler for medlemmers brug af de lukkede medlemssider, annoncering og udtræk af maillister.
Stk. 22. Korrespondance med medlemmer sker primært med elektronisk post (e-mail).

Repræsentation i forhold til Sundhedsstyrelsen og andre selskaber

§ 8 DSKFNM repræsenteres i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber af formand og næstformand.
Stk. 2. En delegeret samt en suppleant til European Associaton of Nuclear Medicine (EANM) samt eventuelle andre delegater i henhold til § 3 vælges af generalforsamlingen.
Delegaterne varetager sammen med bestyrelsen DSKFNM´s relationer til EANM og evt. andre internationale selskaber.
Stk. 3. Kontingentet for delegater betales af DSKFNM.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger to danske bestyrelsesmedlemmer til Scandinavian Society of Clinical
Physiology and Nuclear Medicine i henhold til dette selskabs vedtægter.

§ 9 Til at vejlede det i henhold til Autorisationslovens § 33, stk. 4 af Sundhedsministeren nedsatte Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse udpeger Sundhedsstyrelsen for 4 år ad gangen speciallæger inden for hvert anerkendt speciale.
Stk. 2. Indstilling til Sundhedsstyrelsen af tilforordnede speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin foregår ved, at Bestyrelsen udpeger tilforordnede speciallæger til disse poster blandt DSKFNM’s lægelige medlemmer, hvorefter det endelige valg foregår skriftligt blandt selskabets lægelige medlemmer.

§ 10 I henhold til Sundhedsstyrelsens bestemmelser kan Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin udpege speciallæger, der skal besvare forespørgsler og indgå i bedømmelsesudvalg vedrørende besættelse af overlægestillinger og faste speciallægestillinger inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
Valget sker for 4 år af gangen.
Bestyrelsen indkalder forslag til opstilling af kandidater til disse poster. Det endelige valg foregår blandt DSKFNM´s lægelige medlemmer.
Stk. 2. Derudover kan Bestyrelsen udpege medlemmer af selskabet til at repræsentere selskabet i udvalg, råd, kommissioner m.v.
Disse repræsenterer selskabet, og kan ikke uden bestyrelsens accept på selskabets vegne indgå aftaler, deltage i udtalelser, medvirke ved udgivelse af rapporter m.v.
De udpegede skal én gang årligt give en kort rapport til bestyrelsen om udvikling m.v. i det arbejde, hvor de er udpegede som repræsentanter for DSKFNM.

§ 11 Bestyrelsen kan efter skøn nedsætte udvalg til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne, herunder et kursusudvalg, som varetager videreuddannelsen til speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, samt andre uddannelsesudvalg.
Der tilstræbes en funktionstid på sædvanligvis 4 år, dog højst 8 år.

Generalforsamlingen

§ 12 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året. Den tilstræbes afholdt i skiftende områder af landet, og den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse, fremsendt som email, der indeholder dagsorden. 
Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. juli – 30. juni.
Stk. 3. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på DSKFNM’s hjemmeside senest 8 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort på DSKFNM’s hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk 5. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning.
3. Beretning fra kursusledelsen.
4. Referater af virksomheden i Lægevidenskabelige Selskaber, European Assciation of Nuclear Medicine, Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, World Federation of Nuclearmedicine and Biology (Beretninger fra andre af DSKFNM nedsatte udvalg kan læses på DSKFNM´s hjemmeside og efter behov fremlægges på generalforsamlingen).
5. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingenter for det følgende år.
7. Valg af formand (normalt hvert andet år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (normalt hvert andet år).
9. Valg af suppleanter (normalt hver fjerde år).
10. Godkendelse/valg af eventuel intern revisor.
11. Valg af 1 delegat samt 1 suppleant til EANM samt delegat til World Federation of Nuclear Medicine and Biology og UEMS.
12. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine. Valg af et bestyrelsesmedlem til World Federation of Nuclear Medicine and Biology
13. Evt. valg af andre delegater i henhold til § 8.
14. Indkomne forslag fra medlemmerne
15. Eventuelt

§ 13 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Stk. 2. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, undtagen de i §§ 5, 15 og 16 nævnte forhold.
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Hvis flere forslag om samme sag foreligger, skal afstemningen ske skriftligt blandt de fremmødte medlemmer, hvis blot ét fremmødt medlem begærer dette.

§ 14 En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 14 dages forløb, når 6 medlemmer af DSKFNM skriftligt, eller pr. mail, forlanger det og samtidigt meddeler forhandlingsemnet.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 1 uges varsel ved skriftlig meddelelse pr. mail, der indeholder dagsorden. 

Ændring af DSKFNM’s love

§ 15 Ændringer i lovene kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til lovændring skriftligt pr. mail er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling.
Stk. 2. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end ½ af DSKFNM´s medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 3. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, kan spørgsmålet enten udsættes til en følgende generalforsamling eller sendes til skriftlig urafstemning.
I begge tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutning om ophævelse af selskabet

§ 16 Beslutning om DSKFNM´s ophævelse kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af DSKFNM´s medlemmer stemmer for forslaget.
Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved skriftlig urafstemning, som kan foretages elektronisk.
Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de angivne stemmer er for ophævelse.
Den ophævende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af DSKFNM’s formue.