Vejledning om arbejdsgrupper i DSKFNM

Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte udvalg og videnskabelige arbejdsgrupper til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne. Endvidere kan alle medlemmer fremsætte forslag til arbejdsgrupper til DSKFNM bestyrelsen.

Alle arbejdsgrupper og udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen, som skal orienteres om og godkende større aktiviteter i de enkelte arbejdsgrupper og udvalg. Alle medlemmer af DSKFNM eller medlemmer af andre lægefaglige selskaber kan være menige medlemmer af selskabets arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe skal have en formand godkendt af DSKFNM bestyrelsen. Denne afgiver årligt en beretning til bestyrelsen vedr. aktiviteter i arbejdsgruppen. Formanden er endvidere ansvarlig for, at der foreligger en opdateret medlemsliste for arbejdsgruppen på DSKFNM website.

Bestyrelsen har ret til at ophæve nedsatte udvalg eller arbejdsgrupper, hvis disses kommissorium er opfyldt eller hvis andre forhold begrunder det. Evt. uoverensstemmelser vedrørende ophævelse af et udvalg eller arbejdsgruppe afgøres ved simpelt flertal på den nærmest efterfølgende generalforsamling.

Formålet med videnskabelige arbejdsgrupper er at udarbejde guidelines og/eller fremme kendskabet til internationale guidelines (f.eks. link til opdaterede EANM guidelines på dskfnm.org). Formålet med guidelines er at sikre, at klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger foregår på det højst mulige evidensbaserede grundlag – eller i fravær af egentlig evidens – ud fra bedste kliniske praksis. Guidelines udarbejdes på basis af en gennemgang af den foreliggende litteratur. Guidelines kan på dansk oversættes til ”vejledende retningslinjer”. Der ligger heri, at de kun er vejledende, dvs. at den enkelte speciallæge ikke er forpligtet til at følge disse i alle detaljer.

Arbejdsgrupperne og DSKFNM kan ikke garantere, at indholdet er korrekt, relevant eller komplet og kan således ikke drages til ansvar for fejl, mangler eller konsekvenser af enhver art, som kunne opstå som følge af anvendelsen af disse guidelines.